İznik Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Kurumsal

Görevleri

Ziraat odalarının görev tanımı, 6964 Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesinde yapılmıştır. Buna göre; “Ziraat odaları, meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.”

Ziraat odalarının görevleri 6964 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ziraat odalarının bu maddede belirtilen görevleri; çiftçi kütükleri tutmak, kayıtlı üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve iş birliği yapmak, tarım ve tarımsal kalkınma ile ilgili toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, laboratuar, müze, örnek ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlık merkezleri kurmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği artırma konularında çalışmalar yürütmek, sosyal amaçlı çalışmalara destek olmaktır.

Birliğin (TZOB) görevleri 6964 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bunlar; tarımsal politikaların genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmalarda bulunmak, tarımla ilgili görüşlerini Hükümete ve kamuoyuna duyurmak, çiftçilerin hak ve menfaatlerini korumaktır. Bunun için, çiftçilerin uygulanan politikalar hakkındaki düşüncelerinden yararlanarak raporlar hazırlanmaktadır. Böylece, tarım sektörünün ülke ekonomisine yaptığı katkının arttırılmasına ve çiftçilerin ekonomik ve sosyal yönlerden gelişmesine çalışılmaktadır. Ayrıca, tarım sektörü ile ilgili toplantılara iştirak edilmekte veya bu tür toplantıların düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Tarım ile ilgili yeni kanun teklifleri hazırlanmakta ve hazırlanan kanun teklifleri ile ilgili görüş bildirilmektedir. 

TZOB’nin bir diğer işlevi de, Hükümet yetkilileri ile görüşmeler yaparak, çiftçilerin sorunlarını ve bunların çözümüne ilişkin önerileri iletmesidir. Bunun yanı sıra, zaman zaman yapılan bölgesel toplantılarla, çiftçilerin uygulanan tarım politikaları ile ilgili görüşleri belirlenmektedir. 

Organizasyon

6964 sayılı kanuna göre, her ilin merkez ilçe ve bağlı ilçelerinde ziraat odasının kurulması gerekmektedir. Ülkemizde halen 727 ziraat odasında 4,5 milyona yakın çiftçi kayıtlıdır. Ziraat odalarının hemen her belde, köy ve mahallede bir delegesi bulunmaktadır. Ülke genelinde köy delegelerinin sayısı 35.000'den fazladır. Birliğimize ait tüm odalarda toplam, 15.000 yönetici ve 2500'den fazla personel bulunmaktadır. 
Birlik merkezinde ise yaklaşık 70 kişi görev yürütmektedir. Merkezdeki idari yapılaşma; başta 10 kişiden oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere, bir Genel Sekreter, teknik ve idari olmak üzere iki Genel Sekreter Yardımcısı ile bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. Teknik Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimler; Teknik Hizmetler Kurulu Başkanlığı, Ticari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’dür.

İdari Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimler ise Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Muhasebe Şube Müdürlüğü, Odalar ve Organizasyon Şube Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü’dür. Ayrıca, doğrudan başkana bağlı Başkanlık Danışmanları bulunmaktadır.

Birlik Yönetim Kurulu başta olmak üzere, il ve ilçe ziraat odalarının meclis ve yönetim kurulu üye seçimleri için aşağıdaki süreç izlenmektedir.

Odanın bulunduğu ilçe ve merkez ilçede her yıl Eylül ayında köy muhtarlarınca köydeki üreticiler hakkında ziraat odasına beyannameler teslim edilmekte, dört yılda bir; Aralık ayında köy delege seçimleri yapılmakta, seçilen delegeler ile ertesi yıl Şubat ayında ziraat odası seçimleri, Mart ayında ise ildeki ziraat odaları aralarında genel kurul delege seçimi yapmakta, Mayıs ayında da Birlik genel kurulu ile seçim süreci tamamlanmaktadır.

Ayrıca il bazında, ülke genelinde 81 adet il koordinasyon kurulu bulunmakta, kurul, ildeki ziraat odaları arasındaki koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Öte yandan, illerin bulundukları tarımsal bölgeler dikkate alınarak oluşmuş bulunan 9 adet bölge başkanlığı bulunmaktadır.